European Region of Gastronomy Kuopio 2020-21 toteutuu Itä-Suomen ProAgrian & Maa- ja kotitalousnaisten, Savonia-ammattikorkea­koulun, Kehitysyhtiö SavoGrown ja Kuopion kaupungin hankeyhteistyönä. Mukana on yli 70 yritystä, tapahtuma­toimijaa, oppilaitosta ja kehittämisorganisaatiota koko maakunnan alueelta. European Region of Gastronomy -yhteistyön tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden sekä erityisesti alueen ruoka-, matkailu- ja luovien alojen yritysten liikevaihdon kasvu.

ERG 2020-21 -Juhlavuosina Pohjois-Savo on mualiman kulinaarinen napa.

Pohjois-Savo tunnetaan puhtaista ja maukkaista raaka-aineista, elinvoimaisesta maataloudesta, edistyksellisistä ruoka- ja elintarvikealan toimijoista sekä vertaansa vailla olevista ruokakokemuksista. Olemme ylpeästi hyvinvoivan ruokakulttuurimme lähettiläitä ja paikalliset yritykset suosivat lähiraaka-aineita.

Pohjois-Savoon matkaillaan sen vetovoimaisen ruokakulttuurin vuoksi.

Alueemme persoonallista, innovatiivista sekä vastuullista ruokakulttuuria viedään aktiivisesti myös maailmalle. Ihmiset läheltä ja kaukaa haluavat kokea alueemme ainutlaatuiset gastronomiset herkut ja mielenkiintoiset ruokatapahtumat.

Olemme osa European Region of Gastronomy -verkostoa.

Rakennamme yhdessä European Region of Gastronomy -verkoston kanssa vastuullisia, pysyviä toimintamalleja tavoitteellisesti. Vastuulliseen toimintaan kuuluvat toimintamallit tuovat alueel­lemme uusia työpaikkoja ja elinvoimaa. Tuemme pitkäjänteisesti alueen yritysten yhteistyömalleja ja toimintaa, joka hyödyttää alueen toimijoita laajasti. Toimimme verkostomaisesti ERG-alueitten kanssa sillä tarvitsemme vuorovaikutusta oppiaksemme ja ymmärtääksemme omaamme ja muita kulttuureja ja hyviä käytänteitä.

Arvolupaus yrityksille:

Tuemme yrityksiä niiden tavoitellessa uutta liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluja sekä uutta asiakaskun­taa. Tarjoamme myös mahdollisuuden hyötyä European Region of Gastronomy -tunnustuksesta, kansainvälisestä verkostosta sekä verkostomaisesta yhteistyöstä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa. Yritykset saavat osaamista sekä konkreettista tukea tuotteidensa brändäykseen, tuotekehitykseen, markkinointiin, myyntiin ja vientiin osana pohjoissavolaista vastuullista gastromatkailubrändiä.


Indikaattorit

ERG -hankekokonaisuuteen on luotu indikaattorit, joiden perusteella tavoitteiden toteutumista seurataan taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuun näkökulmista. 

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun osalta halutaan mitata mm. alueen matkailutulon kasvua, kansainvälisten matkailijoiden määrää, ruokamatkailuun liittyvän liiketoiminnan kasvua alueella ja yritysten kannattavuutta.

Indikaattoreiksi valikoituivat seuraavat:
  » Yöpymisvuorokaudet   
   » Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet 
   » Ruokamatkailutuotteiden lukumäärä 
   » Ruokamatkailutuotteiden myynti (€) 

Ympäristövastuu

Ympäristövastuun osalta mitattavia asioita voivat olla mm. lähiruoan käyttö, ruokahävikin määrä, kierrätyksen tehokkuus ja jätteiden määrä, ympäristöasioiden huomioiminen hankinnoissa ja ympäristö-/vastuullisuussertifioitujen yritysten määrä.

Indikaattoreiksi valikoituivat seuraavat:

  » Lähiruoan osuus yritysten hankinnoista (%)   
   » Ruokahävikkiä seuraavien ravintoloiden määrä 
   » Ympäristö- tai vastuullisuussertifioitujen yritysten määrä

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun osalta halutaan mitata mm. yritysverkostojen toimivuutta, hankintaketjujen läpinäkyvyyttä, paikallisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön säilyttämistä ja esille tuomista, paikallisten asukkaiden kotiseutuylpeyttä.

Indikaattoreiksi valikoituivat seuraavat: 

   » Yhteistyökumppanuuksien määrä verkostoissa 
   » Paikallista kulttuuria esiin tuovien tuotteiden ja palveluiden määrä
   » Ruokatapahtuminen ja -palveluiden osallistujamäärä
   » Tapahtumiin osallistuneiden ja palveluita käyttäneiden tyytyväisyys 


European Region of Gastronomy -hankekokonaisuus

Hankekokonaisuus rakentuu tällä hetkellä yhteensä seitsemästä osahankkeesta, joita hallinnoivat Itä-Suomen ProAgria & Maa- ja kotitalousnaiset sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. 

Strategisen tason hankkeissa on tehty strategiatyötä sekä alueellisesti (Gastronominen suunnitelma -hanke) että vaikuttaen tulevan ohjelmakauden rahoitusohjelmiin kansainvälisessä yhteistyössä (EUREGA).

Kohti strategisia tavoitteita vievät Gastro Business -hanke tukien yritysten kehittämistä koulutuksin ja  ERG juhlavuosi -hanke, jossa juhlavuoden ohjelma käytännössä toteutetaan. Savolaisuus on makuasia -hankkeessa European Region of Gastronomya tehdään tunnetuksi alueellisesti ja erityisryhmiä osallistaen.

Yritysryhmähankkeet, kuten esimerkiksi Gastronominen silta, joka keskittyy elintarvikeyritysten yhteistyöhön sekä vientiin, ja Four Season Derby, jossa painotetaan maaseutumatkailun tuotteistamista, tukevat ja jalkauttavat kokonaisuutta.


Muu elintarvikealan hanketoiminta


Ruokalaaksossa (2018-2020) luodaan aktiiviseen yhteistyöverkostoon perustuva toimintamalli Pohjois-Savon elintarvikesektorin kehittämiselle. Toimintamallin pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella toiminta tulee keskittymään hyvinvointia edistävien elintarvikkeiden jalostuksen ja tuotekehityksen asiantuntijuuden tukemiseen alueellisesti ja kansallisesti. Lisäksi elintarviketeollisuuden ja tutkimuksen ajankohtaisia tarpeita vastaamaan pystytetään proteiinien hyväksikäytettävyyteen ja suoliston terveyteen liittyvät osaamisympäristöt sekä lisätään yritysten ja muiden toimijoiden elintarviketeknologista osaamista täydennyskoulutuksella.

www.ruokalaakso.fi