Eurooppalaiset gastronomiset alueet rakentavat yhdessä vastuullisia malleja aluetalouden kestävään kehitykseen.

EuReGa:ssa ymmärrämme gastronomian; paikallisen ja alueellisen ruokaperinteen olevan meille sekä yhteinen eurooppalainen kulttuuriperintö että sellaisenaan myös merkittävä liiketaloudellinen voimavara.

Maatalousalueiden elintarvikealan arvoketjuilla ja niiden rakentamalla monialaisella yhteistyöllä voi olla todella myönteisiä vaikutuksia aluetalouksien kehitykseen maatalouden, matkailu- ja palvelualojen, terveys- ja hyvinvointialojen sekä koulutuksen saralla. 


TUTUSTU: EUropean REgions of GAstronomy building resilience and creating economic growth​

www.interregeurope.eu/eurega   www.facebook.com/EUREGAproject     https://twitter.com/EUREGAprojectYksi tapa edesauttaa tämänkaltaista yhteistyötä on suunnata katseet kohti alati kasvavaa ruokamatkailutrendiä; Nykyään melkein puolet matkailijoista etsii kulinaarisia kokemuksia matkoillaan. Gastronomiset alueet Euroopassa ovat kuitenkin kohdanneet haasteita, joita ovat esimerkiksi paikallisen ruokakulttuurin ainutlaatuisuuden hiipuminen globalisaation seurauksena, yhdenmukaistettu ruoan massatuotanto sekä gastronomisen kulttuuriperinteen aliarvostaminen – näitä kaikkia on varjeltava.


EuReGa -hankkeen 8 yhteistyökumppania ovat ymmärtäneet, että alueellisen gastronomian ja ruokasektorin erityispiirteet on huomioitava ja niitä on sovellettava alueellisissa poliittisissa linjauksissa. Alueellinen gastronomia ja ruokasektori myös tarvitsevat niille osoitettua julkista tukea. Tämän tärkeys korostuu kun eurooppalaiset gastronomisen- ja matkailualan pk-yritykset käynnistävät toimintaansa uudelleen COVID-19: n rajoitusten jälkeen. EuReGa pyrkii suoraan vaikuttamaan pk-yritysten rahoitustukeen alueellisten maakuntaohjelmien kautta. EUREGAn tavoitteena on ruoan, ruokakulttuurin ja gastronomian huomioiminen EU:n alueellisissa ja kansallisissa strategioissa ja käytänteissä, jotka osaltaan edistävät vastuullisten tuotteiden ja palveluiden kehitystä sekä paikallisen aluetalouden kasvua. 


EuReGa:n innovatiivisin piirre on gastronomian ymmärtäminen sekä kulttuuriperinteenä että liiketaloudellisena voimavarana. Se mahdollistaa alueille rakentuvan kestävän kehityksen turvaamalla ja elvyttämällä kulinaarista kulttuuriperintöä, joka johtaa usein myös uusien työpaikkojen syntymiseen ja aluetalouden nousuun.


 Hankekumppanit vaihtavat ja jakavat keskenään tietoa ja yleisiä mielenkiintoisia aiheita yhteisistä tavoitteista joita tutkitaan hankkeen kehitystyössä. Suomen ja Pohjois-Savon kehittämisen osa-alueeksi on määritelty gastronomia ja terveys, josta paikallisesti puhutaan gastronomian ja hyvinvoinnin yhdistämisestä. Alueen toimintasuunnitelmassa kehitetään ja pilotoidaan ruokamatkailua ja hyvinvointia yhdistäviä tuotteita. Yksi osa hanketta on alueen kehittäjien yhteistyöryhmätyöskentely, jossa ovat mukana edustajat oppilaitoksista, rahoittajatahoilta sekä yrittäjäryhmistä. Hanketta toteuttaa Itä-Suomen ProAgria sekä Maa- ja kotitalousnaiset. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on rakentaa maantieteellinen gastronominen keskittymä, jossa alkutuotanto liitetään vahvasti osaksi ruokamatkailua eri aloja yhdistävässä vahvassa verkostossa.

Yhteydet: Marjatta Pikkarainen (PM) / Niina Vänttinen (CM)

EuReGa keskittyy seuraaviin gastronomisiin teemoihin: 


Pk-yrityksien tukemiseen ja paikallisten lyhyiden elintarvikeketjujen vahvistamiseen sekä kehittämiseen, koulutusohjelmiin sisällyttämällä niihin gastronomian ja luovien alojen osuutta,  vastuulliseen matkailuun kehittämällä käytänteitä, jotka edesauttavat vastuullisen matkailun tavoitteiden saavuttamista, kaupunkien ja maaseudun yhdistäviin kehittämisstrategioihin gastronomisesta näkökulmasta, terveyteen hyödyntämällä kulttuuriperinteitä hyvinvoinnin, koulutuksen, matkailun ja palvelualojen suhteen.

Näiden neljän vuoden aikana syntyy seitsemän toimintasuunnitelmaa yhteistyössä työskentelevien kansainvälisen kumppaniverkoston kesken - yksi kullekin alueelle. Tavoitteena on merkittäviä parannuksia poliittisiin linjauksiin ja edelleen ruoka- ja gastronomisektorin taloudelliseen elpymiseen kulttuuriperintönä hankkeessa mukana olevilla alueilla. Uusia työpaikkoja ja lisätulon lähteiden mahdollisuuksia syntyy.

Toivomme, että gastronomia- ja matkailuala hyötyvät EuReGa:n toimista, etenkin kun ne käynnistyvät uudelleen COVID-19-rajoitusten jälkeen, ja ennen kaikkea että alueiden kilpailukyky paranee. Lisäksi voidaan vahvistaa alueiden houkuttelevuutta elvyttämällä paikallisia perinteitä ja näin  vahvistaa asukkaiden kiinnostusta ja osallisuutta paikalliseen gastronomiaan jotta se nähtäisiin alueen voimavarana myös alueen asukkaiden näkökulmasta.

Action Plan ProAgria Itä-Suomi

Toimintasuunnitelman (Action Plan) tärkein tavoite on vahvistaa eri elintarvike- ja matkailuyrityssektorien yhteistyötä rakentamalla uusia ruokaan liittyviä wellnessmatkailutuotteita yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteenamme on kehittää yhdeksän uutta ruokaan linkitettyä hyvinvointimatkailutuotetta. Tämä toteutetaan antamalla yrityksille tukea matkailutuotteen tuotekehitykseen. Näin pyrimme vaikuttamaan olemassa olevaan poliittiseen instrumenttiin (strateginen muutos) osoittamalla, että yhteistyöllä saamme aikaiseksi uutta liiketoimintaa ja työtä pk-yrityksille.

Prioriteetti 1. Uuden liiketoiminnan luominen. Suurin osa maaseutumatkailuyrityksistä ovat pieniä ja siten haavoittuvia. Klusterimallissa toimitaan yhdessä suurempien yritysten, kuten hotellien kanssa. Tämä auttaa eri toimialojen yrityksiä kehitettäessä uutta kestävää liiketoimintaa matkailutuotteiksi ja -palveluiksi. Näin myös pienemmät yritykset voivat kasvaa vahvemmaksi ja luoda uutta taloutta, joka houkuttelee uutta yleisöä.

Prioriteetti 2. Yritysten kasvun (ja kansainvälistymisen) edistäminen. Uusia elintarvikkeisiin liittyviä hyvinvointituotteita voidaan pilotoida (kansainvälisten) testiryhmien kanssa; tiedotusvälineet sekä matkanjärjestäjät covid19 -pandemian jälkeen.

Gastronomia liiketaloudellisena voimavarana

Ruoka on tärkeä osa matkailua, ja kulinaarinen matkailu on lisääntynyt merkittävästi Euroopassa. Pohjois-Savon haasteena on matalat luvut kesä- ja maaseutumatkailussa.  Seuraavat heikkoudet havaittiin EuReGan gastronomiaa ja kestävää matkailua käsittelevissä sidosryhmien työpajoissa:
1) Ruoantuottajat eivät ole tottuneet käsittelemään turisteja 2) Yhteistyön ja vuorovaikutustaitojen puute elintarvike- ja matkailualan pk-yritysten välillä luotaessa kaupallisia tuotteita, jotka kilpailevat olemassa olevien matkailutuotteiden kanssa 3) Ei yhtenäistä aluesuunnitelmaa vastuullisen matkailun kehitystyössä

EuReGa:n tärkein oivallus on gastronomian ymmärtäminen sekä kulttuuriperinteenä että liiketaloudellisena voimavarana. Gastronomia mahdollistaa alueille rakentuvan kestävän kehityksen turvaamalla ja elvyttämällä kulinaarista kulttuuriperintöä, joka johtaa usein myös uusien työpaikkojen syntymiseen ja aluetalouden nousuun. 

Toimenpiteet EuReGan kansainvälisissä kokouksissa ja alueiden välisissä oppimistapahtumissa opittujen hyvien käytäntöjen avulla tunnistettiin uusia tapoja tehdä yhteistyötä elintarvike- ja matkailualalla. Nämä hankekumppaneidemme hyvät käytännöt tarjoavat malleja kehitystyöhön: Astro Gastro -matkailutuotemalli ja Omenatarha Derecskessä, molemmat mallit Unkarista; Kreikan Kos-viinitalon malli sekä ruoka-akatemian malli Irlannista.

Toimintasuunnitelmamme on jaettu kahteen eri osaan, 1. osassa tunnistetaan ja kootaan yritykset yhteistyöhön, käytämme tässä apuna EuReGa-hankkeen aikana luotua digitaalista karttasovellusta, GastroMappia.

Pk-yrityksillä on jo tarjolla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, ja yhteistyö voi alkaa esimerkiksi käyttämällä samoja tiloja tai yhdistämällä palveluita jollain muulla tavalla - esimerkiksi tarinankerronnan tai opastetun ohjelmapaketin avulla. Työssä käytetään mahdollisesti palvelumuotoilutyökaluja. Keskeisiä elementtejä näissä matkailutuotteissa ovat vastuullisuus, luonnonläheisyys, lähiruoka, gastronomia ja pk-yritysten yhteistyö.

2. osassa uudet matkailutuotteet pilotoidaan ja toiminnan tuloksena on yhdeksän uutta hyvinvointimatkailualan tuotetta, jota on saatavana verkossa turisteille. Ennen kuin markkinointi voi alkaa, on ensiarvoisen tärkeää pilotoida uusia tuotteita asiakkaiden kanssa, jotta saadaan tarvittavaa tietoa kehitysprosessiin ja samalla tuotettua korkealaatuista markkinointimateriaalia. Yhteistyötä tuotekehityksessä tehdään mm. matkanjärjestäjien kanssa.
 

Digitaalinen Gastromap »